UZMANLIK TEZİ

· Hemodiyaliz Hastalarında Tedaviye Uyum, l. Eksen Psikiyatrik Eş-tanılar ile Mizaç ve Karakter Özelliklerinin Tedavi Uyumu Üzerine Etkileri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 2010.